Iekdcjie un arcjie viriedu organi

Kolposkopi ir çdieni, ko izmanto, lai pârbaudîtu sievieðu iekðçjos orgânus, kas nozîmç vulvas, maksts, dzemdes kakla un kakla kanâla apakðçjo daïu. Tad tâ ir optiskâ ierîce, ir svarîgi to salîdzinât ar kaut ko lîdzîgu mikroskopam. Viòð dziedina ginekologus savâ profesijâ, jo, pateicoties ðai ierîcei, viòi var pârbaudît sievieðu orgânus pieauguðo paplaðinâðanâ un ar pilnîgu precizitâti.

Kolposkopi tika prezentçti sievieðu reproduktîvo orgânu ginekoloìijai un izmeklçðanai tûkstoð deviòi simti divdesmit piektajâ gadâ, konstruktors, ârsts un tehniíis Hanss Hinselmans. Protams, pateicoties viòam, mçs varam atklât daþas slimîbas, kuras nav novçrojamas ikdienas pârbaudes laikâ, pârbaudot kolposkopu. Kolposkops ir ne tikai tuvinâðanas lîdzeklis. Kolposkopi var arî lietot daïu no dzemdes kakla, apakðçjâs kanâla daïas, vulvas vai maksts, lai to atpazîtu un labi redzçtu, vai arî tajâ nav nekâdu izmaiòu. Paðlaik zâles ir labi attîstîtas. Ârsti spçj tikt galâ ar daudzâm slimîbâm, kas papildus pçdçjâm bija neârstçjamas. Tomçr vçzis ir viena no tâm slimîbâm, kas medicînai nav labs risinâjums. Vçzis, kas konstatçts pârâk vçlu, gandrîz parasti nav ârstçjams. Pateicoties tam, ka mûsu rîcîbâ ir kolposkopi, mçs varam atrast ðo neârstçjamo slimîbu tik mazâ posmâ, ka tâ ir lieliska iespçja to izârstçt. Parastâ ginekoloìiskâ pârbaude redz tikai lielas, virspusçjas izmaiòas. Ginekologu ieteiktâ citoloìija spçj atrast vçþa ðûnas, bet tikai plaðâkâ neoplastisko pârmaiòu posmâ, kad tâs paðlaik var bût pârâk augstas. Statistiski ârsti atzîst, ka citoloìija ir tikai septiòdesmit procenti vçþa atklâðanai ðajâ periodâ un pçc tam bieþi vien ïoti progresîvâ stadijâ. Turpretî ârstu veiktâ kolposkopija un tâdas iekârtas kâ kolposkopi var noteikt izmaiòas lîdz deviòdesmit procentiem. Visefektîvâkâ medicînas speciâlistu ieteiktâ un ïoti ieteicamâ metode ir abu metoþu saistîðana, kas praktiski pierâda iespçjamo izmaiòu atklâðanu pat mazâkajâ attîstîbas stadijâ un lîdz ar to tûlîtçju medicînisku reakciju, nodroðinot atbilstoðus sagatavoðanâs darbus, kas ir arî ïoti liela iespçja ârstçt. ðî ðíebinoðâ slimîba.