Gaisa piesaroojums

Ðodienas gaisa piesâròojumâ, piemçram, putekïos, cietajâs daïiòâs un ðíiedrâs, var bût traucçjumi plauðâm un var izraisît alerìiskas reakcijas, nonâkot âdâ.

Daudzos rûpnieciskos procesos piesâròotâji nokïûst vielâ putekïu un cieto daïiòu struktûrâs. Gaisa, daudz smalkas mierîgas daïas un putekïi var bût nopietni veselîbai, tâpçc mums tie ir jâiznîcina, pirms tie sasniedz elpoðanas sistçmu.

Galvenie putekïu avoti ir grieðanas, slîpçðanas un slîpçðanas procesi, kâ arî pulvera raþoðana pârtikas un farmâcijas rûpniecîbâ. Audumu, koksnes materiâlu un savienojumu apstrâde ir saistîta arî ar putekïu un ðíiedru veidoðanos, kas var bût plauðu tendences un izraisît alerìiskas reakcijas. No visâm nozarçm, kas ir pakïautas kaitîgu putekïu raþoðanai, ir vçlams izmantot atex putekïu nosûcçjus vai putekïu savâcçjus kopâ ar ES ATEX direktîvu. Apstiprinâtajiem uzòçmumiem ir daþâda veida putekïu savâcçji, ekstrakcijas rokas un risinâjumi tîrîðanai, iesûkðanai un filtrçðanai.

Sprâdzienbîstami putekïi un potenciâli sprâdzienbîstama vide var atstât citu darba vietu izkârtojumu.

Tâ kâ sprâdzienbîstamiem putekïiem, kas plûst no organisko materiâlu grupas, sintçtiskiem materiâliem un metâliem, ir sprâdzienbîstamas îpaðîbas, mums ir jâvelta pietiekama uzmanîba, lai izvairîtos no putekïu eksplozijas. Eiropas Kopiena darbîbâ ir iekïâvusi divas direktîvas, kurâs teikts, ka âtri un viegli uzliesmojoði putekïi ir ATEX direktîvas.

Ðo divu direktîvu ievieðana izraisîja labâkas sprâdzienbîstamîbas sekas - kïuva nepiecieðami daþâdi tehnoloìiskie un organizatoriskie darbi. Izmantojot labâkos speciâlistus rûpnieciskâs gaisa filtrçðanas nozarç, uzòçmumi izstrâdâ produktus, kas atbilst ATEX prasîbâm, kas atbilst visiem droðîbas standartiem.

Sadarbîbas nodroðinâðana ar visâm valsts vai vietçjo noteikumu prasîbâm ir iekïauta vietçjo tirdzniecîbas organizâciju un patçrçtâju atbildîbâ.