Franeu modes skate

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tika izveidots garâkajâ vietâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To îstenoðanai tika izmantoti pilnîgi vidçji un draudzîgi audumi ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika izgatavoti visvieglâkie, krâðòâkie maxi svârki no tamborçtiem kopumiem. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaista kâzu radîðana, kas bieþi tika sagatavota pçdçjai iespçjai. Kleita tika samaksâta personai, kuru viòa uzskatîja par anonimitâti. Turklât bija ïoti maz apìçrbu no interesantâkâs kolekcijas. Ieòçmumi no iepriekðçjâs izsoles tiks izlietoti bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas spçcîgas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir atsâkuði savu produktu pârdoðanu, un, kad pârdoðanas objekts bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru tirdzniecîbu, kurâ bûs redzamas kolekcijas, kas atðíiras no stacionârajâm problçmâm.Mûsu apìçrbu kompânija ir nozîmîga starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Plaðajâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku mûsdienu, jo îpaði labâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru periodu iestâde veido kolekcijas saskaòâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas jau ir gatavi rîta rindâ pieauguðo rindâs. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðîs iestâdes ietekme daudzu gadu garumâ ir ïoti populâra lietotâju vidû, arî pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanîs, cik daudz gandarîjumu viòð ir saòçmis un kâdi dokumenti ir visatbilstoðâkâ kvalitâte.

Princess Hair

Skatiet savu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs