Foksala gastronomija

Tehnisko dokumentu tulkoðana ir îpaðs tulkoðanas veids. Lai to sagatavotu, tulkotâjam vajadzçtu bût ne tikai ïoti nozîmîgai sveðvalodas vadîbai, bet tai ir jâbût arî zinâðanâm konkrçtas tehniskâs problçmas jomâ. & nbsp; Valodu prasmes ðâda veida tulkojumos saka roku rokâ ar nozarç saòemto izglîtîbu un pârbaudçm. & nbsp; Tehniskie tulkotâji bieþi vien ir sertificçti NAV, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju asociâcija un speciâlisti konkrçtâ nozarç. tehniskâ nozare. Lai pârliecinâtos, ka dokumenta tehniskie tulkojumi tiks veikti uzticamâ un labâ stilâ, apskatiet tulkotâja zinâðanas un prasmes sâkumâ.

Jâatzîmç, ka tehniskie tulkojumi nav tikai vârdi. Tad tie var bût vairâk nekâ tehniski rasçjumi, plâni un programmas plaðâ enerìijas spektrâ. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam nevajadzçtu bût tikai kâdas nozares speciâlistam labas leksikas ziòâ, bet tai vajadzçtu bût arî iecietîbai ieviest nepiecieðamos labojumus izkârtojumâ vai tehniskajâ rasçjumâ, lai nodroðinâtu perfektu dokumentu lasâmîbu. Pirms izvçlçties tehnisko tulkotâju, ir jâapsver, kâdi tulkoðanas pakalpojumi mums bûs nepiecieðami. Ja tâ ir pçdçjâ tulkoðana, situâcija izskatâs salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâjiem ir iespçja katru dienu redzçt TulkoðanasDIS TRADOS sistçmu, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz visâs valodâs, praktiski visos pçdçjâ nozares jautâjumos.

No otras puses, runâjot par mutisko tulkoðanu, jâkoncentrçjas uz speciâlista meklçðanu, kuram ir atbilstoðas zinâðanas bez papildu programmatûras palîdzîbas, lai risinâtu tulkojumu, sniedzot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçría valodu var radît nopietnas problçmas. Paðlaik daudzi uzòçmumi nodarbina ne tikai juridiskos un tehniskos dokumentus, bet arî cilvçkus, kas specializçjas tikai ðî cita veida tulkojumâ. Es neslçptu, ka, jo îpaði mutiskâs tulkoðanas gadîjumâ, bûs izdevîgâk atrast speciâlistu tulkoðanâ tikai no tehniskâ sektora. Tehnisko tulkojumu iegâdes izmaksas parasti svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200, salîdzinot ar dokumenta nosaukumu un sareþìîtîbu.