Fiskala printera tcrauds

Ir laiks, kad likums pieprasa finanðu ierîces. Tad tie ir elektroniskie çdieni, cilvçki reìistrç pârdoðanas apjomus un nodokïus, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas lîguma. Par viòu vainu, darba devçju var sodît ar lielu finansiâlu sodu, kas ir daudz lielâks par viòa atalgojumu. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Bieþi gadâs, ka uzòçmums tiek raþots nelielâ platîbâ. Uzòçmçjs pârdod savus punktus tîklâ, un tirdzniecîbâ viòð tos uzglabâ galvenokârt, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Finanðu ierîces ir tikpat nepiecieðamas, kad veikals ir liels tirdzniecîbas telpa.Tas ir tâds, kâ tas ir cilvçku veidâ, kas kalpo stacionârajam mçríim. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs pârvietojas ar vienkârðu finanðu kases aparâtu un perfektu fonu, kas nepiecieðama tâs droðai izmantoðanai. Tomçr tirgû bija mobilâs fiskâlâs ierîces. Tâs aizòem zemus izmçrus, izturîgas baterijas un patîkamu apstrâdi. Izskats atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas noved pie pilnîgas izieðanas no tiem uz mobilo darbu, un tas ir tad, kad mums visiem ir pienâkums doties uz klientu.Kases aparâti ir raksturîgi arî daþiem saòçmçjiem, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, cilvçks var iesniegt sûdzîbu par iegâdâto produktu. Kvîts aizmugurç ir labs pierâdîjums par mûsu pirkumu. Tas ir arî pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic labu darbîbas uzsâkðanu un sniedz pakalpojumus no pârdotajâm precçm. Ja rodas situâcija, ka fiktîvie çdieni veikalâ ir atvienoti vai neizmantoti, mçs varam tos nogâdât birojâ, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret uzòçmçju. Tas apdraud viòu ar ïoti lielu finansiâlu sodu un bieþi vien pat domâ tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî uzòçmçjus izturas pret uzòçmuma finanðu pârbaudi. Katru dienu tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un ðî mçneða laikâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz naudas esam ieguvuði. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no darbiniekiem zog savu naudu vai vienkârði vai mûsu peïòa ir rentabla.

Veikals ar kases aparâtiem