Fiskala kase

Zemçjums ir vissvarîgâkais pilnas elektrîbas komponents. Ikviens domâ, ka zemçjuma vados nav sprieguma, un tajos nedrîkst bût elektriskâ strâva, bet tas ir pilnîgi atðíirîgs .... Jebkurâ mâjâ vai palaiþot, galu galâ ir simtiem metru zemçjuma vadu? Vai tas ir tâpçc, ka ligzda ir pamatota, tajâ nav kustîbas, kad ar to nav savienots? Kad ir svarîgi nostiprinât visu elektroinstalâcijas sistçmu? Ja vçlaties uzzinât par reakcijâm uz ðiem testiem, izlasiet ðo ierakstu lîdz galam.

Ko tas nozîmç, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Labu atbildi var atrast vienâ jautâjumâ, bet mçs to pilnîgi izskaidrosim, kâ tas ir. Tagad, kâdâ mâjâ, kur papildus fâzei un neitrâlajam vadîtâjam ir ligzdas, samazinâs arî zemes vadi. Tie nepiedâvâ nekâdu veidu, kâ raþot atseviðías ierîces. Pastâv tâdi paði aizsardzîbas procesi, kas parasti atrodas ikdienas komutâcijas iekârtâs, un no turienes noved pie metâla elementa, kas ir tieði savienots ar zemi. Kas ir pamatojums? Kâ jau iepriekð minçts, iezemçðana ir aizsardzîbas atslçga, ko daudzâs iekârtâs izmanto jau daudzus gadus. Vçl viens iemesls zemçjuma izmantoðanai ir darba iemesls, jo, pateicoties tam, katra ierîce, kas atbilst telpâm, darbojas pareizi. Ja vçlaties ïaut ðâda veida vadiem, jums ir jâzina, ka viòiem ir atðíirîgi maríçjumi. Visizplatîtâkais ir PE aizsargâjoðais diriìents, kas plâno bût dzelteni zaïð un PEN, kas ir neitrâls process, kam papildus ir aizsargs. Ðim procesam ir zila krâsa. Pat kontaktligzdâm, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir sava veida aizsardzîba pret elektriskâs strâvas triecienu. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami laukumi, kas nozîmç, ka tiem nav jâbût pamatotiem.