Fiskala kase urem

Polijas virtuves çdieni ir izvietoti gaïas çdienu grupâ. No ârstçðanas, kurâ mçs sagatavojam liellopu gaïu, cûkgaïa un mâjputni ir atkarîgi no tâ, vai mûsu vakariòas bûs efekts vai neveiksme.

mazgâðanaGaïa jânomazgâ tieði pirms sagatavoðanas. Jûs to nevarat tçrçt, ja jûs domâjat to uzglabât ledusskapî, jo mazgâðanas laikâ uz tâs virsmas novietojam bîstamas baktçrijas, kas var paâtrinât tâs sadalîðanos. Pçc gaïas mazgâðanas mums rûpîgi jânomazgâ rokas. Tâpat ir vçrts pieminçt visu to izstrâdâjumu (naþu, grieðanas dçïu higiçnu, ar kuriem saskaras jçlgaïa.

Grieðana un izraisîðanaGaïai vienmçr jâbût ðíçrsâm ðíiedrâm. Pateicoties tam, pçc pçtîjuma tas bûs spçcîgs un viegls. Griezumam vienmçr vajadzçtu izmantot asu nazi. Tas ir labs ieradums katru reizi asinât un izskalot. Pateicoties tam, mûsu sagrieztie gaïas gabaliòi nebûs neglîti. Tas ir klât, jo îpaði tâpçc, ka sula izplûst ar nelîdzenâm malâm, kâ rezultâtâ gaïa zaudç sulîgumu un stilu.

Labâkâ garða ir iepriekð marinçta gaïa. Marinâdi var pagatavot ar íiplokiem, olîveïïu, rozmarînu vai jauniem garðaugiem un garðvielâm. Lai marinâde varçtu labi uzsûkties, ir vçrts to iepriekð skarçt. Tad ir neaizstâjams atrast íermeòa smalcinâtâju. Pateicoties tam, gaïa labâk uzòem mûsu sagatavoto marinâdi un bûs labâka.

Termiskâ apstrâdeMarinçta gaïa var bût cepta, grauzdçta vai sautçta. Cepot un strangling, ir vçrts, lai mazâk uguns iztçrçtu to paðu, jo labâk. Gaïa ir koncentrçta olbaltumvielu un tauku grupâ, tâpçc pârâk augsta un augsta temperatûra izraisa tâ apstâðanos un gunky. Cepot tos zemâkâ temperatûrâ, mçs to izkausçsim mutç. Cepðanas laikâ ir vçrts pârliecinâties, ka íermenis katru reizi tiek dzirdinâts ar taukiem. Pateicoties tam, tas aizsargâs zinâmo sulîgumu un smarþu.