Elektroniska vadibas sistcma gruntcdanai 325

Daþi darba apstâkïi var radît ïoti praktisku bîstamu sprâdzienu risku, kas apdraud ne tikai cilvçka dzîvîbu, bet arî pieauguðo draudus mûsu dabiskajai videi. Lai samazinâtu bîstamo uzliesmojumu risku, Eiropas Savienîba ieviesa îpaðu informâciju par Atex uzòçmumu, kas nolemj darboties kopð 2003. gada jûnija.

Atex (Atmosphere Ecplosible, protams, ir ïoti svarîga informâcija, kas attiecas uz aizsardzîbu pret eksploziju. Viens no spçkâ esoðajiem noteikumiem ir 94/9 / EC - ATEX 100a, kas ir îpaðs padoms par visâm prasîbâm attiecîbâ uz daþâdu vadîbas, regulçðanas un droðîbas aprîkojuma tirdzniecîbu. Direktîva darbojas arî attiecîbâ uz visâm ierîcçm un novatoriskâm sistçmâm, kas tiek izmantotas, lai staigâtu zemç, kas ir pakïauta sâkumam.

1999/92 / EK - ATEX 137 un otrâ direktîva, kas ir ïoti svarîga attiecîbâ uz paðiem darbiniekiem, kuriem katru dienu jâievçro viòu karjeras skartajâ zonâ. Ðîs informâcijas noteikumi lielâ mçrâ attiecas uz visu to darbinieku droðîbu un veselîbas aizsardzîbu, kuri atrodas bîstamajâ zonâ.

Vietçjâ tirgû joprojâm ir daudz uzòçmumu, kas piedâvâ profesionâlu ATEX apmâcîbu, tâpçc cilvçki, kas vçlas uzzinât vairâk par visâm ugunsdroðîbas direktîvâm, var reìistrçties visaptveroðai apmâcîbai. Ðâdi kursi ir lielisks risinâjums un pat nepiecieðamîba cilvçkiem, kuri katru dienu pelna naudu vietâs, kurâs draud eksplozija. ATEX apmâcîba notiek gan kâ PN-EN 60079-17 standarta ieteikums, kas attiecas uz kompetences prasîbâm visâm komandâm Ex zonâs. Jâatzîmç arî tas, ka ATEX apmâcîba nevar pilnîbâ aizstât pirmâs palîdzîbas kursus, kas bûtu jâizveido atseviðíi. Ir vçrts meklçt tâdus apmâcîbu uzòçmumus, kuriem ir tûlîtçja iespçja ne tikai ATEX apmâcîbâ, bet arî pirmâs palîdzîbas sniegðanâ.

Atbilstîba ATEX direktîvâm ir ârkârtîgi svarîga un tai ir daudz priekðrocîbu. Lai bûtu svarîga mûsdienu tehnoloìijâs, mçs nodroðinâm lielu droðîbu jûsu nodarbinâtîbas birojâ, un, pats galvenais, mçs ievçrojam likumu, lai mçs neuzliktu mûsu uzòçmumam nevajadzîgas finansiâlas sankcijas. Ðî informâcija mums palîdzçs un samazinâs ekonomiskos zaudçjumus, kas rodas no mûsu ierîèu iespçjamiem draudiem un neveiksmçm. Ðo vadlîniju prezentâcija ir ideâli piemçrota sievietçm, kurâm ir jâkoordinç veselîbas un droðîbas pakalpojumi tiem, kas ir par tiem atbildîgi.