Elektriska spiralveida griezcjs darzeoiem

Arî mâjâs, ja arî daþâda veida uzòçmumos, mums apkârt ir maðînas un iekârtas. Viòi iepazîstina ar plânu, lai palîdzçtu mums veidot daþâda veida darbu, bet arî viòu pamatprojektu dzçrieni ietaupa mûsu laiku. Dzçriens no ðâdâm iekârtâm ir griezçjs.

Eklektisku griezçju var izmantot gaïas, aukstâs gaïas vai paðas maizes sagrieðanai. Vissvarîgâkâs un nozîmîgâkâs ðîs iestâdes daïas ir grieðanas naþi. Viòu aprûpe neïaus mums palçninât ilgmûþîbu un panâkt labâku ierîces funkcionalitâti. Grieðanas naþiem ir nepiecieðama pareiza profilakse un tîrîðana. Darbu veids, kas mums jâveic, lai pagarinâtu slîpmaðînas darbîbas laiku, ir atkarîgs no materiâla, no kura naþi tiek veikti slîpmaðînâ. Naþi var bût izgatavoti no dabîgâ tçrauda, kâ arî no papildu sakausçjuma tçrauda. To kopîgajai iezîmei jâbût nerûsçjoðai un skâbes izturîgai. Tas ïauj veikt pçdçjos naþus saskarç ar pârtiku. Protams, raþotâji rûpçjas par to, lai naþi bûtu visi nepiecieðamie sertifikâti. Izcila klases naþi dod iespçju smalkâkai apstrâdât smalcinâtâju, nepalielinot tos. Fakts ir arî tas, ka ne visi naþi ir piemçroti asinâðanai, bieþi asinâðana ir nerentabla, lçtâka ir pâreja uz svaigu. Lîdz ar to, izvçloties izstrâdâjumu, no kura sagatavo naþu naþus, vçlams òemt vçrâ ierîces darbîbu. Neatkarîgi no tâ, vai griezçjs bûs lielâ mçrâ izmantots, tad vispiemçrotâkais risinâjums bûs ieguldît ideâlos klasç naþos, kas ilgs ilgâk, kas nâkotnç ietaupîs mûsu resursus. Tomçr vidçja izmçra naþiem jâbût pietiekamiem maðînâ, kas tiek izmantota retâk. Protams, ðî izvçle bûtu jâizstrâdâ individuâliem lietotâjiem saistîbâ ar viòu vajadzîbâm.