Ekonomiska attistiba polijas ikdienas dzive

Uzòçmçjiem, kuri vçlas veikt pârdoðanu Polijas galâ, ir pienâkums to paziòot vai tai ir pienâkums veikt kases aparâtu. Citiem uzòçmumiem summa, no kuras parâdâs pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot fiskâlo kases aparâtu vai finanðu printeri, tagad ir PLN 20 000. Ir divi veidi, kâ reìistrçt pârdoðanas ierîces jûsu tirgû.

Mçs ietveram skaitîtâjus un fiskâlos printerus. Pirmajâ acu stadijâ tos var sagaidît gandrîz identiski. Viòi galvenokârt piekrît tam, ka novitus bono kases iegâde ir vieglâk pieejams uzòçmums, jo tas nepieprasa pieslçgties datoram. Fiskâlais printeris, kas izmanto îpaðu programmatûru, darbojas ar datoru, tas ir jâpievieno tai, piemçram, izmantojot USB savienotâju. Saòemðana no fiskâlâ printera neatðíiras no kases èeka un tas pats ir pirkuma apliecinâjums. Printeru panâkumu dçï tiek koplietots tikai pârdoðanas veids. Otrâ rullîða vietâ printeriem ir îpaðas atmiòas kartes datu ievietoðanai. Apvienojot fiskâlo printeri ar datoru, jûs varat izmantot vairâkas noderîgas funkcijas, piemçram, par pârdoðanu, pârskatu sagatavoðanu, pârskatu sagatavoðanu, piemçram, produktus ar zemu rotâciju, vai vislabâk pârdoto. Ir iespçjams kontrolçt arî atseviðíus kasierus, novçrtçt to efektivitâti vai integritâti un noteiktîbu.Katram fiskâlâ printera kvîtim jâbût konkrçtiem zîmoliem, nodokïu identifikâcijas numuram, kvîts numuram, izstrâdâjumu sarakstam ar PVN cenu, pârdoðanas vçrtîbai, datumam, & nbsp; kases numurs un unikâlais kases numurs.Jaunajos mçneðos, protams, èeki tuvojas cilvçkiem ar valsts loteriju. Ja vien agrâk mçs neesam saòçmuði pirkuma apliecinâjumus no pârdevçjiem, tagad visi, kas sâkas zîmçjumâ un sapòo par uzvaru, rûpîgi apkopo un izvelk savus èekus. Sociâlajai rîcîbai, protams, bûs paredzçtais efekts, kâ arî dzîvot, tas, iespçjams, izturçs noderîgu ieradumu saòemt kvîti.