Dzivsudraba kase

Katrs nodokïu maksâtâjs, kas veic pârdoðanu finanðu personâm, ir spiests reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtu. Ðis risinâjums ïauj veikt atbilstoðus norçíinus ar nodokïu iestâdçm. Tâtad tas attiecas uz likumu un tas ir spçkâ.

Kâ ar bojâtu kases aparâtu?

Par ðâdâm konfigurâcijâm, kas jâpiegâdâ tâ sauktajâ rezerves naudâ. Viòas spçja nav juridiska prasîba, tâpçc katra vadîtâja veikalâ ir jâdomâ par ðâdu izbraukðanu iepriekð. Tas darbojas lieliski daþâdâs ârkârtas situâcijâs, kas vçlas labot pareizo aprîkojumu. Faktiski PVN likums skaidri nosaka, ka, ja nav iespçjams veikt ierakstu par apgrozîjumu, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var novçrst nevajadzîgu un neparedzamu uzòçmçjdarbîbas dîkstâvi. Ir vçrts uzskatît, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu ir jâziòo nodokïu iestâdei, informçjot par iekârtu bojâjumiem un sniedzot informâciju par rezerves maltîti.

Diemþçl, kad tika pieminçts daudz, kases aparâta trûkums mûsdienu rezerves kasç ir saistîts ar nepiecieðamîbu pârtraukt pârdoðanu. Tâpçc nav iespçjams pabeigt pârdoðanu, un ðâdi darbi ir nelikumîgi un var apvienoties ar sekâm lielâ finansiâlâ sloga struktûrâ. Neapdomâjot situâciju, kurâ saòçmçjs pieprasîs atbilstoðu kvîti.

Bûtu jâparâda, kâ paziòot par remontçtâja remontdarbu un nodokïu postneta printeru neveiksmi, bet arî nodokïu iestâdçm par tirdzniecîbas ierakstu izveidoðanas pârtraukumu par ierîces remonta stundu, un, protams, klientiem, kuriem ir vieta pârdoðanai.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâpârtrauc sava loma, bet tas liecina, ka ir izpildîti vairâki nosacîjumi - turçtajiem ierakstiem skaidri jânorâda, kurð produkts maksâjums tika òemts vçrâ; maksâjums jâveic tieðsaistç vai pa pastu. Ðajâ gadîjumâ pârdevçjs - nodokïu maksâtâjs bûs ideâls lîdz pçdçjam, lai ievietotu PVN rçíinu.