Drodibas vcrtibu

Ierîcçm, kas paredzçtas sprâdzienbîstamîbas zonâ, jâatbilst augstâkajâm droðîbas vçrtîbâm. Eiropas Savienîbas ATEX direktîva (no Atmosphères Explosibles - definç pamatprasîbas, kas visiem raþojumiem jâveic, lai tâs varçtu izmantot sprâdzienbîstamâ vidç.

Pastâv daudzi standarti, kas saistîti ar pçdçjo ieteikumu, kas ievieð îpaðas prasîbas attiecîbâ uz konkrçtiem produktiem. No otras puses, nosacîjumi, uz kuriem neattiecas ne direktîva, ne standarti, var bût iekðçjâ regulçjuma priekðmets vienâ dalîbvalstî. Noteikumi tomçr nevar bût pretrunâ ar informâciju un nevar paaugstinât tâs prasîbas. Tâ kâ ATEX Direktîvai 94/9 / EC ir nepiecieðama CE zîme. "ATEX" produktu, kas bija maríçts ar Ex simbolu, raþotâjs iepriekð bija apzîmçjis ar CE zîmi un novçrtçðanas procedûru sadarbîbâ ar izvçlçto paziòoto uzòçmumu regulâru lîdzdalîbu.20. gadsimta sâkumâ, kad ogïraktuvçm netika pieðíirta liela nozîme atbilstoðu maðînu eïïu izmantoðanâ, notika daudz ugunsgrçku un sprâdzienu, kas balstîjâs uz degoðâm eïïâm un atdalot metânu. Kâ jums ir jâbût izgudrojumu mâtei, tâpçc pçc daudziem negadîjumiem tika izmantoti daþâda veida eïïas un ûdens eïïas, kas nepalielinâja metâna eksplozijas ietekmi. Nâkamajâ raktuvju attîstîbas aspektâ tika izmantotas ventilâcijas ierîces, trauksmes un metâna filtri. Izvçlçtais vçsturiskais modelis ir tâds pats ar daudziem apstiprinâjumiem, ka pielâgoðanâs lielajâm vçrtîbâm, kas saistîtas ar produktiem bîstamîbas jomâ, ir katra îpaðnieka un cilvçka galvenais pienâkums. Ðî mçría trûkums rada gan zaudçjumus, gan materiâlus.ATEKS, kâ norâda tâ nosaukums, nav Eiropas Savienîbas izgudrojums, bet gan tâdu pârmaiòu vektors, kas cieð no tâ, ka tiek novçrsti draudi no to parâdîðanâs. Vispârpieòemtu droðîbas principu ievçroðana ir bûtîbas saglabâðanas galvenais princips. Lai gan nelaimes gadîjumi, ðíiet, ir reti, un galvenie iemesli vienmçr ir vçlçðanâs âtri veikt darbu, neievçrojot noteikumus utt.Saistîba ar ATEX gribu un tai pakârtotajiem daudzumiem ir svarîga prasîba raþoðanas un kalnrûpniecîbas nozarei, kâ arî pakalpojumiem, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas jomu (paðreizçjâ degvielas sadale utt. Atcerieties! Ne tikai iedodiet rakstus ar labiem standartiem, bet pârdomâjiet savas defektu sekas!