Drodibas makslas darbi

Veselîba un pozitîva labklâjîba, kâ arî cilvçka darbîba lielâ mçrâ ir atkarîga no plaðsaziòas lîdzekïiem un vides, kurâ notiek brîvais laiks. Tâdçï ir svarîgs faktors, ka darba vidç ieelpotâ gaisa kvalitâte un tîrîba atbilst dotajiem modeïiem un normâm. Daþâdu nozaru attîstîba veicina to, ka prasîbas un prasîbas, kas saistîtas ar centru, uzticîbu un veselîbu darbavietâ, palielinâs. Ðie faktori òem vçrâ faktu, ka pieprasîjums pçc "silta gaisa" tagad un perspektîvâ bûs priekðplâna jautâjums.

Lai nodroðinâtu efektîvu darbavietu ventilâciju piemçrotas ierîces atlases sâkumposmâ, jâveic atbilstoðas analîzes, aprçíini un projektçðanas institûcijas, lai veiktu pareizu ventilâcijas sistçmu. Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana, lai izstrâdâtu lielu uzòçmumu atdalîðanas sistçmas. Projektçðanas svarîgâkais posms ir noteikt îpatnçjo gaisa âtrumu vidç, kur piesâròojums apstâjas, tâdâ veidâ, lai nodroðinâtu, ka piesâròojuma avotâ tiek putekïu daïiòas vai gâze. Svarîgâkais ir arî nodroðinât pietiekamu gaisa apmaiòas devu çkâ kopâ ar sanitârajâm prasîbâm. Vçl viena liela problçma daudzu dizaineru vidû ir gaisa âtruma ievieðana cauruïvados tâ, lai novçrstu ventilâcijas kanâlu piemaisîjumu uzstâdîðanu, un, no otras puses, samazinâtu trokðòa un plûsmas pretestîbu. Kâda ir liela peïòa par apstâkïiem, kas pastâv mâjâs sistçmas pasûtîjumâ. Pareizi atlasîtie sistçmas komponenti bez pârmçrîga lieluma var ietekmçt arî ekspluatâcijas izmaksu samazinâjumu. Visas maðînas un filtrçðanas un ventilâcijas metodes tiek veidotas saskaòâ ar stingri noteiktiem standartiem, no teorçtiskiem pamatiem un sanitârajâm prasîbâm, lîdz speciâlistu pieredzei. Jebkurð patçrçtâja uzdevums ir jârîkojas individuâli. Uzòçmumi attîsta un nodroðina vairâkus jçdzienus, lai varçtu noòemt darbavietas, no daþâm lîdz ekoloìiskâm.