Dolce gabbana modes skate

Ðajâ sestdienâ ir sagatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði attiecîgajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika pilnveidota pçc iespçjas âtrâk un pilnîba notika bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tie tika izmantoti, lai izgatavotu pilnîgi godîgus un vieglus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk pârvietoja gaisîgi, krâsaini maxi svârki ar tamborçtâm gatavâm vçrtîbâm. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Siltâs drçbçs dizaineri, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar daþiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas sagatavota svarîgai ceremonijai. Kleita tika pârdota personai, kura nolçma palikt anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti mazâk jaunâko kolekciju. No ðîs izsoles gûtie ienâkumi tiks pieðíirti tuvu bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un bagâtas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pieðíîruði savus produktus izsolçm, un tad darîjuma punkts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Kompânijas pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu vçlams, lai otrreizçjâs kolekcijas bûtu labâkas nekâ tieðsaistes veikali.Polijas apìçrbu zîmols ir dzçriens starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tâlu no daudziem interesantâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Kâdâ posmâ zîmols apvieno kolekcijas, sazinoties ar slaveniem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti populâras, ka nekas pirms veikala atklâðanas, tie, kas ir gatavi no rîta griezties garâs rindâs. Ðîs kolekcijas ir pieejamas ðajâ dienâ.Ðî darba produkti daudzus gadus ir ieinteresçti lielâ saòçmçju atzîðanâ, turklât gan valstî, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem ieguvumiem, ko viòa ir ieguvusi un kas apstiprina, ka gals ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Barjera, vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs