Degvins raciborskie andrzej kostyk

Sprâdziendroðas sistçmas ir sprâdziendroða metode, kas rada seðas pamatdarbîbas. Tâ kâ katrs rûpnieciskais uzòçmums ir jâvçrtç atseviðíi, nepiecieðamo darbîbu galîgais apjoms tiek aprçíinâts, pamatojoties uz sprâdzienbîstamîbas revîziju. Svarîgi, ka ðo metodi var apstrâdât atseviðíâm ierîcçm, iekârtu fragmentiem, kâ arî visai milzîgâm raþoðanas iekârtâm.

Standarta droðîbas sistçma ietver:

Briesmu identificçðana un novçrtçðana.Sprâdziena varbûtîbas riska novçrtçjuma izstrâde un citu investîciju gadîjumâ arî uz radîðanas stâvokli.Sprâdzienbîstamu zonu noteikðana jaunu investîciju gadîjumâ, cik daudz, arî projektçðanas laikâ.Dokumenta izstrâde, kas aizsargâ pret sprâdzienu.Profilakse vai sprâdziena riska ierobeþoðanaPârçjo procesu rîku un piedziòu izdzîvojuðâs izvçles pârbaude praksç konkrçtâs sprâdzienbîstamîbas zonâs.Sprâdzienbîstamas vides aizdegðanâs avotu samazinâðana, izmantojot elektrotehniskus risinâjumus sprâdziendroðâ sagatavoðanâ, un slçdþi, apgaismes íermeòi, kasetes un paneïi, kas atbild par kontroli, komutâcijas iekârtâm, droðîbas slçdþiem.Sprâdzienbîstamas vides samazinâðana, uzstâdot putekïu savâkðanas sistçmas, centrâlo putekïsûcçju un ventilâciju.Sprâdziena ietekmes ierobeþoðana lîdz noteiktam lîmenimSprâdziendroðîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdzienbîstamîbas sistçmas uzstâdîðana.Sprâdziena atsaistîðanas sistçmas uzstâdîðana.

Sprâdzienbîstamas droðîbas sistçmas ievieðanas apjomu nosaka rûpnieciskâs iekârtas specifiskâs vajadzîbas. Viòu novçrojuma ietvaros eksperti veic procesa iekârtu, iekârtu un halles sprâdzienbîstamîbas revîziju, kas ir atkarîga no ATEX direktîvas. Rezultâtâ tiek sagatavots ziòojums, kas nepârprotami nosaka izpçtîto telpu kritiskos punktus. Ðis ziòojums ir pamats, lai noteiktu tâs sistçmas darbîbas jomu, kurâ tas tiks piemçrots konkrçtâ raþoðanas veikalâ.