Ddva apmaciba silczijas darbiniekiem

Veiksmîgi, kad mums ir slimnîcâ ârzemçs vai vienkârði - ja mçs izmantojam ârsta palîdzîbu, kas nerunâ vietçjâ valodâ, bet vçlâk mums ir nepiecieðama medicîniska informâcija, lai iegûtu turpmâku ârstçðanu pretçjâ valstî, ir vçrts atdot tekstu, lai tulkotu ârsts.

Cilvçki, kas nodarbojas ar medicînisko tulkojumu galvaspilsçtâ, visbieþâk ir medicîniskâ izglîtîba - viòi ir aktîvi ârsti, cilvçki, kas absolvçjuði universitâtes par aptieku, bioloìiju un íîmiju. Ir piemçroti sertifikâti, kas apstiprina augstas valodas prasmes. Viòi bieþi ir dzimtâ valoda, vai arî viòi mâcîjâs ârzemçs. Viòiem ir labs sagatavoðanâs process: gan no valodas sienas, gan pçc formas, lai pârbaudîtu konkrçtâ teksta priekðrocîbas.

Zvçrinâta tulka paða teksta pârbaude ir svarîga, jo, piemçrojot iespçjamos labojumus, jautâ, vai ieraksts ir ïoti vçrtîgs un, kas ir vissvarîgâkais, pieðíir valsts iestâdei zîmogu.

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Efektīvs pretgrumbu krēms

Medicîniskie dokumenti, kas visbieþâk ietekmç pacienta vçsturi, slimnîcas izrakstîðanu, pçtîjumu rezultâtus, nodoðanu jautâjumiem, medicîniskos atbrîvojumus, invaliditâtes apliecîbas, ârstçðanas vçsturi - ja mçs meklçjam kompensâciju par ârzemju nelaimes gadîjumu.

Medicîniskâ tulkoðana ir gan zinâtnisko rakstu, gan medicînas studentu mâcîbu grâmatu tulkojums, gan populâras zinâtnes grâmatas par medicînu, reklâmas filmas, kas satur specializçtu vârdnîcu, multimediju prezentâcijas, vai pat programmas, kurâs minçti medicînas instrumenti.

Populârâkâs valodas, no kurâm viòð tulko, iespçjams, ir angïu, vâcu, franèu un krievu. Ðaura specializâcija notiek tâdâs valodâs kâ dâòu, japâòu, íînieðu, turku, holandieðu, zviedru un norvçìu. Ar nelielu darbu tas viegli attiecas uz dzimtâ valoda.