Darbinieku drodiba

Lietu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai samazinâtu risku, ka viòi atkârtoti darbosies perspektîvâ. Pçtîjuma rezultâti skaidri norâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir atðíirîgs uzraudzîbas mehânisms maðînas droðîbas jomâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs ik pçc dzîves cikla. Tas darbojas pçc specifikâcijas stâvokïa, kad un pçc modeïa, raþoðanas, darbîbas, uzturçðanas, modifikâcijas utt.

Maðînu sertifikâcija izbeidz risku novçrðanu, kas var parâdîties darba fonâ. Maðînas, kas saòem pieteiktos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to lasâmîbas nolûkâ. Atseviðías lapas un apakðkomplektâcijas tiek pârbaudîtas. Tiek analizçts darba princips un izmantoti apraksti, kas tiek izmantoti, lai palîdzçtu darbiniekiem iekârtu un piederumu pareizas izmantoðanas jomâ. Nepiecieðamîba pçc sertifikâtiem ar atseviðíâm maðînâm un piederumiem rodas galvenokârt no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Droðîbas un veselîbas aprûpes darbiniekiem ir iespçja piedalîties kursos un apmâcîbâs maðînu sertifikâcijas jomâ. Zinâðanas, izziòas un prasmes, kas iegûtas ðâdu izmaksu un apmâcîbas laikâ, veicina to gadîjumu skaita nepârtrauktu samazinâðanu, kas nozîmç darbu, gan letâlu, gan citu. Dalîba treniòos un vingrinâjumos no organizâcijas lîmeòa un aksesuâru sertifikâcijas sniedz visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Izglîtoti cilvçki garantç pienâcîgu îpaðumu no veselîbas un droðîbas standartu organizâcijas un aizsardzîbas.