Darba tirgus kadas profesijas

Kâ zinâms - paðreizçjos laikos, lai apmierinâtu darba tirgus prasîbas, kas piedzîvo dinamiskas pârmaiòas, ir jâveic visi paðizglîtîbas veidi. Tie cita starpâ ietver visu veidu izmaksas un apmâcîbu. Arî tie, ko organizç Darba biroji, kâ arî daþâdi komunâlie pakalpojumi.

Mçs varam iekïaut arî apmâcîbas, kas ïauj mums parâdît galvenos jautâjumus, kas saistîti ar jaunu programmatûru vai aprîkojumu, kas ir noderîgs daþâdâs profesijâs. Piemçram - programma apìçrbam vai pârtikas veikalam, & nbsp; mçs varam parâdîties attiecîgajos & nbsp; kursos, ja mçs domâjam par pozîciju pakalpojuma daïâ.

Jebkuras ðâdas prasîbas? Ðajâ ziòâ nekas nav pârsteidzoðs - tâpat kâ aktîvâ darba spçks, tik daudzi ir veci, apzinâs ðîs pasaules ierîces, kas piedâvâ iespçju attîstîties katrai potenciâlajai ieinteresçtajai personai. Mûsdienâs piekïuve mâcîbâm piedâvâ arî izglîtîbu interesantâs jomâs, kas nav greznîba.

African Mango

Kases serviss, protams, neatkârtojas kâ mûsu sapòu pîíis, un mçs plânojâm nekavçjoties sâkt apmâcîbu, piemçram, "cilvçkresursu vadîba" vai daþâda veida vadîbu, lai gan jebkurâ darbâ mums ir jâiet cauri hierarhijas piramîdai un saistîtajiem pakâpeniskiem paaugstinâjumiem.

Neatkarîgi no tâ, vai pastâv paðreizçjâ veikalu íçde, mazs uzòçmums vai liela, rietumu sabiedrîba - iepriekð minçtais likums ir piemçrojams visur. No otras puses, ko mçs varam veicinât? Neapðaubâmi - ieguldîjums privâtajâ attîstîbâ, jo precîzâk tiek uztverts, ja to dara mâjâs. Tas nav saistîts arî ar darba devçju stingrîbu, bet viòu aizrauðanos ar uztveri ar labvçlîgu darbinieku redzçjumu, ko raksturo motivâcija pârvarçt "lîkumus" bez augðupçjas iedroðinâðanas un paplaðinâtas rokas.

Darbiniekam un darba meklçtâjam ðodienas sareþìîtajos un filtrçtajos tirgos pçc ðî zemâ regulçjuma ievçroðanas vajadzçtu âtri ieguldît savu naudu. Un ne tikai potenciâlâ veicinâðanas ceïa dçï vai iesaistîðanâs labâ darbâ, bet arî - gan personas vçrtîbas nâkotnes veidoðana, gan zinâðanu un prasmju profila veidoðana. Tieði ðîs attiecîbas mûsdienâs uzvar ar bieþiem CV, bez “pusç”, ârpus standarta skolas un universitâtes izglîtîbas.