Darba apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçts jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir radîjuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçtu pat identificçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs palika zemâkajâ punktâ un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To loma balstîjâs uz pilnîgi izturîgiem un patîkamiem audumiem ar veselîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaismîgiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas izgatavoti no kopçjâ tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitâm un blûzi ar frillçm un izðûti bikini. Par nopietniem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar tîru apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes, beidzâs skaistas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði veidota paðreizçjai iespçjai. Kleita tika dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas vçl daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. No ðîs izsoles zinâmie ienâkumi tiks atzîmçti kâ ìimenes mâjas. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdus praktiskus un labus pasâkumus. Tâs lietotâji ir vairâkkârt teikuði savus izstrâdâjumus pârdoðanai, un, kad pârdoðanas objekts bija pat viena rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu dabiskas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no tuvâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðobrîd galvenokârt daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Laiku pa laikam ðis uzòçmums vâc kolekcijas par pakalpojumiem ar tîriem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik daudz panâkumu, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau ir gatavi vienâ rîtâ, grieþas mazâs rindâs. Ðîs kolekcijas darbojas vienâ dienâ.Ðî rakstura rezultâti no daudziem gadiem ir ïoti populâri klientu vidû, kâ arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, man ðíiet, ka es nerunâju par atalgojumu, ko viòa atïâva, un kas apstiprina, ka produkti ir augstâkâs cenas.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs