Centralie putekisuccju nilfisk parskati

Lielâkajai daïai cilvçku tîrîðana attiecas uz tradicionâlâ putekïu sûcçja uzvedîbu. Daudzi cilvçki zina, cik svarîgi ir pirmais putekïsûcçjs. Tad tâ ir ïoti noderîga ierîce (sistçma, kas ir delikâta kâdam. Tas nepiesâròo gaisu mâjâs, jo putekïi tiek nekavçjoties transportçti ârpus mâjas, putekïsûcot. Un tas vietas centrâ nav putekïu, aizíerðanâs, putekïu un nejûtas nepatîkamam nosmakðanas gaisam.

Tas ir daudz funkcionâlas ierîces ikvienam, jo îpaði alerìijas slimniekiem. Centrâlais putekïsûcçjs labajâ pusç atbrîvojas no putekïu çrcîðu un putekðòu mâjas, un tas var bût tikai tâds pats, ka alerìijas mazliet cietîs. Tâpçc nâkamâs iezîmes ir tâdas, ka rîks ir komunikatîvs un mierîgs. Caurules svars ir daudz mazâks nekâ tradicionâlâ putekïsûcçja svars. Turklât telpâ netiek izmantota metodes metode, jo tâs svarîgâkâ iezîme ir ârpus dzîvojamâm telpâm. Ðâda klusa centrâlâs sistçmas darbîba nozîmç, ka tîrâ vietâ mçs varam droði runât, klausîties radio, veikt tâlruni un vakuumu. Ârzemçs, miega bçrni, neatkarîgi no tâ, vai slims vai atpûsties cilvçks, nedzird mûsu darbu. Vçl viena pozitîva centrâlâs putekïsûcçju iezîme ir tâs efektivitâte. Centrâlajai sistçmai ir ïoti delikâts sûknis, kas nav pakïauts tvertnes pilnîbai, kurâ uzkrâjas putekïi. Vairumam tipu nav putekïu maisiòu, bet uz sienas tâs nav. Pirmais putekïsûcçjs ir svarîgâks par tradicionâlo putekïu sûcçju, jo tâ izmaksas ir vismaz PLN 1500 plus montâþa, bet ir tik daudz priekðrocîbu, ka ir vçrts tajâ ieguldît. Kopçjâs izmaksas var samazinât, kad mçs paði to darâm. Kâdas organisma daïas centrâlajâ vakuumâ tiek savâktas? Uzstâdîðana ir iespçjama no centrâlâ uzòçmuma, iesûkðanas caurulçm un sûkðanas ligzdâm. Pirmâ vienîba ir instalâcijas svarîgâkâ iezîme, jo tâ uzskata dzinçju un putekïu tvertni. Vienîbas uzdevums ir radît vakuumu. Ðî grupa var bût tâlâk no dzîvojamiem rajoniem, piemçram, pagrabâ, garâþâ, bçniòos. Dzerðanas caurules nevar redzçt, jo tâs ir paslçptas robeþâs, griestos vai grîdâ. Sûkðanas ligzdas sastâv no attâlâm mâjas daïâm, lai âtri izveidotos. Lai iztîrîtu telpu, vienkârði pievienojiet cauruli ar tîrîðanas galu, un ierîce savienosies pati. To var ieslçgt arî ar roktura izvçlçto pogu.