Centralais putekisuccju huskrijs

Veidojot mâju vai veicot renovâciju, ir vçrts interesçties par modernu vakuuma tîrîðanas metodi. Tâpçc tas ir nepiecieðams, efektîvs un cilvçka draudzîgs telpu putekïsûcçjs. Centrâlâ putekïsûcçji nemazina jûsu vidi, un papildus sistçmas darbîbai nav apgrûtinoða un darbietilpîga. Kâ darbojas centrâlais putekïsûcçjs?

Visa iekârta tiek vadîta no: no centrâlâs daïas, kuras glabâðanai tâ rada motoru un putekïu tvertni, no iesûkðanas caurulçm un sûkðanas ligzdâm. Ir vçrts prezentâciju prezentçt no iesûkðanas ligzdas, kas iedarbina putekïsûcçju. Uz iesûkðanas centra ir pievienota elastîga ðïûtene, kas nav viegli un ir aptuveni 10 metru garumâ (garums, iespçjams, ir jauns. No putekïu sûkðanas caurulçm caur sûknçðanas caurulçm, kas atrodas sienâs, grîdâ vai griestos, tas tiek nodroðinâts centrâlajâ blokâ, kur nokïûst putekïu tvertne. Derîgas ierîces darbîba nav bîstama. Tas attiecas uz tvertnes iztukðoðanu ar putekïiem, kas ir 3 - 5 reizes gadâ, atkarîbâ no sistçmas darbîbas, arî mainot filtrus.

Kâ vislabâk montçt centrâlo putekïsûcçju?

Vislabâk ir veikt ðâdu montâþu, veidojot mâju. Lai gan ir iespçjams izveidot sistçmu, pat ja çka tiek izmantota. Tomçr tajâ jâòem vçrâ nepiecieðamîba pçc renovâcijas. Centrâlo putekïsûcçju var uzstâdît atseviðíi. Lai samazinâtu vienreizçjâs izmaksas, visu asambleju var iedalît divos posmos. Bûvçjot mâju, jûs varat veikt uzstâdîðanu no caurulçm. Otrajâ daïâ vai pçc konstrukcijas uzstâdiet iesûkðanas ligzdas un centrâlo bloku. Galu galâ, prasmju vai laika trûkuma dçï, speciâlists to var sagatavot.

Vai ir vçrts ieguldît galveno putekïsûcçju?

Vakuuma apkures sistçma ir çrts risinâjums. Ðis putekïsûcçjs ir mazliet apgrûtinoðs, jo centrâlâ iekârta tiek pârvadâta augstu no dzîvojamâm telpâm, kas nozîmç, ka jûs nevarat dzirdçt putekïu sûcçja troksni. Neaizòemiet putekïus gaisâ, nenovietojiet putekïus, jo putekïi nekavçjoties tiek izmesti caur íermeni ârpus mâjas. Turklât trauks putekïsûcçjiem ir mierîgs, jo tas izskatâs kâ elastîga ðïûtene un gals. Ðî putekïsûcçju metode apstâjas arvien vairâk pazîstama. Çrtîbas un uzticçðanâs ir svarîga visam, îpaði vîrieðiem, kuriem ir veselîbas problçmas.