Centrala putekisuccja caurule

Mums patîk bût tîriem uzturçðanâ, galu galâ, mums visiem nav patîk pats tîrîðanas process. Bez iemesla, vai mçs varam novietot paklâjus vai paklâjus telpâs, mums laiku pa laikam ir jâmazina mûsu istaba. Ir diezgan skaïð darbs, tas sastâv no putekïu sûcçja pacelðanas. To izraisa putekïu putekïi.

http://lv.gutex-france.eu/bioretin-kupit-v-latvii/Bioretin купить в латвии

Interesants variants veciem putekïsûcçjiem ir sistçma, ko sauc par centrâlo putekïsûcçju. & Nbsp; Centrâlâ putekïsûcçji novçrð putekïu pârneðanu, ir maigi alerìijas slimniekiem, nav nepiecieðams ciest no putekïsûcçja teritorijas. Vakuuma telpas ir ilgâk neatkarîgas no putekïiem. Ðâda svarîga putekïsûcçju sistçma ir vislabâk sakârtota mâjas celtniecîbas vai atjaunoðanas laikâ, kad sienas vçl nav pabeigtas. Centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas svarîgâkâ iezîme ir centrâlais uzòçmums, kuram pie sienas ievietotajâm izplûdes atverçm ir pievienotas stingras caurules. Putekïsûcçji attiecas uz elastîgu ðïûteni, kuras mçríis ir nonâkt visstraujâk. Centrâlâ vienîba jânovieto ârpus dzîvojamâs daïas - pagrabâ, garâþâ vai kâdâ citâ ekonomiskajâ vietâ.Vietâs, kur grîdai nepiecieðama bieþa slaucîðana, vai nu virtuvç, vai zâlç, ir vçrts domât par automâtisku putekïu sûcçju uzstâdîðanu. Lîdz ar to uz grîdas ir piestiprinâta rievota grîda, kas pastâvîgi savienota ar bûvlaukumu. Putekïu sûcçjs, ko darbina ar pogas vadâmu pogu, kas atrodas netâlu no slota, iesûc miskasti. Automâtiskâs liekðíeres var novietot skapja pamatnç vai noteikti sienâ. Ir vçrts ielikt liekðíere pie kamîna, lai âtri atbrîvotos no pelniem vai ðíeldâm.Centrâlais putekïsûcçjs ir bez maksas ar daudzâm priekðrocîbâm. Diemþçl trûkst diezgan lielu izmaksu, tâpçc centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas Polijâ joprojâm ir atzîtas par grezniem risinâjumiem.