Brokastis un lieldienu vakarioas

Brokastis ir svarîgâkâs dienas maltîtes. Bieþi tiek teikts par pareizu audzçðanas stilu, un tiek atzîmçta regulâras pârtikas nozîme dienas laikâ. Neskatoties uz to, brokastis ir svarîgs enerìijas piegâdâtâjs no rîta. Dzçriens no visvairâk pârvaldîtajiem un çdotajiem brokastu produktiem ir jauns maize. Tad maizes griezçjs bija bieþa virtuves iekârta.

Tagad maizes maizi sagrieþ maizes ceptuvç bez problçmâm. Daþi tomçr dod priekðroku visai maizes maizei, kâ arî to sagrieþ pirms brokastîm. Acîmredzot maize ilgâk paliek svaiga. Lai gan mâju griezçjs galvenokârt nav atrodams çkâs, to joprojâm seviðíi apstrâdâ tâs senèi. Maizes ceptuvçs tâ nodroðinâjums joprojâm ir augsts, jo to izmanto arî daudzâs devâs katru dienu.

Griezçjs ir labs lîdzeklis gaïas un siera grieðanai pârtikas glabâtuvçs. Bieþi vien, iegâdâjoties pierâdîjumus par konservçtu gaïu, pârdevçjs jautâ, vai to iesniegt gabalos vai ðíçlîtçs. Klientiem ir daþâdas preferences, taèu daudzi cilvçki vçlas iegâdâties jau sagrieztus produktus, jo ðíçles vienmçr ir maza un lieliski piemçrotas sviestmaizei. Viòi nezina, kâ ðíçlçs ðíçlçs tik plâni.

Pat maizes ðíçles, gaïas gabaliòi un siers ir barojoðas brokastis, kas katru dienu jâçd. Lai pagatavotu sviestmaizi un padarîtu vitamînus íermenim, svaigi dârzeòi, piemçram, tomâti, guríi vai pipari, jâsadala sviestmaizç. Dârzeòus nav nepiecieðams sagriezt ðíçlîtç. Nogrieþot tos ar nazi, nav nekâdu problçmu. Dârzeòiem nav jâbût viegli sagrieztiem. Tie ir vçrtîgu vitamînu avots.

Laiks, kad griezçjs parasti tika izmantots çkâs, jau ir pagâjis, bet tâ izpilde joprojâm ir atrodama maizes ceptuvçs un pârtikas veikalos.