Bcrnu bezdarbs bez stresa bakalaura darbs

Ançmija, kas pazîstama arî kâ ançmija, ir stâvoklis, kurâ tas samazina sarkano asins ðûnu skaitu. Jaunâ vîrieða sistçmâ ir otrais ançmijas cçlonis: ka tie tiek radîti, zaudçjot asinis, pasliktinot eritrocîtu raþoðanu vai tos, kas pârvietojas, samazinot eritrocîtu dzîvi. Tomçr, cerot, ka cilvçki ar cerîbu, ançmijas definîcija izskatâs nedaudz atðíirîga. Grûtniecîbas laikâ ir palielinâjies dabas daudzums, turklât tâ atðíaidîðana, lai samazinâtu sarkano asins ðûnu skaitu, ançmija ir diezgan vienkârða parâdîba. Tâtad grûtniecîbas laikâ mçs runâjam par ançmijas sâkumu, kad tas pievienojas hemoglobîna koncentrâcijas pazeminâjumam zem 10 g / dl vai hematokrîta zem 30%.

Tomçr tas nemaina faktu, ka nozîmîgi sarkano asinsíermenîðu trûkumi nâkotnes mâtes sistçmâ var izraisît augïa attîstîbas un hipoksijas traucçjumus. Galvenajâ grûtniecîbas ceturksnî tas var izraisît embrija implantâcijas traucçjumus un pat aborts. Nâkamajâ trimestrî tas var izraisît iedzimtus defektus un treðajâ - priekðlaicîgu piegâdi.

Faktori, kas veicina ançmiju grûtniecçm, pirmkârt, ir alkohola lietoðana un cigareðu smçíçðana. Citi ir daudzveidîga grûtniecîba, trûkums un uztura ieguvumi uzturâ, kuru pieprasîjums grûtniecîbas laikâ palielinâs diezgan âtri. Ançmijas ârstçðana ir atkarîga no tâ attîstîbas lîmeòa un iemesla. Nelielu ançmiju, kas bija dzelzs deficîta dalîbnieks, pastâvîgi apstrâdâ ar perorâliem lîdzekïiem, palielinot tâ daudzumu. Ïoti reti tiek ieviests arî intravenozs dzelzs preparâts, tâpçc vienmçr ir daudz îsâks veids nekâ uztura bagâtinâtâjiem. Ir gadîjumi, kad tas ir norâdîts virs asins pârlieðanas - tas notiek îpaði smagas asiòoðanas pozîcijâs, piemçram, kad placenta atdalâs.

Ançmija ir salîdzinoði viegli atpazîstama slimîba, tâs signâli ir:

nogurums,vâjums,galvassâpes,problçmas ar domu un koncentrâciju,reibonis.

Ja tas, ja esat grûtniece, pamanât kâdu no iepriekð minçtajiem faktoriem, noteikti konsultçjieties ar speciâlistu, jo neapstrâdâta ançmija var izraisît nopietnus augïa bojâjumus un pat nâvi.