Atbrivojums no 2016 gada kases aparata pienakuma

Noteikumi par kases aparâtiem tiek mainîti no gada uz gadu, jo tos ietekmç finanðu ministrs. Pat labi reìistrçtai saimnieciskajai darbîbai ir jâbût kases aparâtiem, jo tas pats ir nepiecieðams, lai dokumentçtu uzòçmuma produktu pârdoðanu. Ðogad cilvçki, kuri ir spiesti bût vienâdi, bûs vçl vairâk. Izòemðana no kases aparâta attieksies uz fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, un to ieòçmumi nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu. Daudziem uzòçmumiem tas nav problçma, jo kases aparâta iegâde ir ievçrojams izdevums.

https://neoproduct.eu/lv/multilan-active-efektivs-veids-ka-uzlabot-dzirdes-kvalitati/

Liela jaunieðu uzòçmçju deva ir arî kases servisa koncepcija. Ja pieòemat mûsu vârdu, jums jâatceras, ka atbrîvojuma summa tiek aprçíinâta proporcionâli uzòçmuma dibinâðanas laikam. Tas nozîmç, ka, ja esat izveidojis zîmolu gada laikâ, piemçram, brîvdienu laikâ, summa, kas atbrîvo jûs no kases aparâta, bûs pusi mazâk. Pastâv arî nozares, kurâs pastâvîgajiem uzòçmumiem piemçro absolûtu rîkojumu izmantot kases aparâtus neatkarîgi no ienâkumu summas. Tagad viòi visi ir uzòçmumi, kas piedâvâ lielâkâs elektroniskâs iekârtas (ledusskapji, elektriskâs plîtis, veïas mazgâjamâs maðînas, trauku mazgâjamâs maðînas lîdz mazâkajiem, ti, telefoniem, mp3 atskaòotâjiem, klçpjdatoriem, planðetdatoriem, CD vai DVD diskiem. Ðo rezultâtu secîbâ ietilpst visas automobiïa detaïas, kas stâv. Nevar aizmirst par alkoholu un tabakas izstrâdâjumiem, kas ir kases aparâtâ, un nav nozîmes ienâkumu apjomam. Veidojot savu biznesu, jums jâatceras, ka katru dienu pârbaudât sarakstu, uz kuru attiecas aizliegums, vai summas, ko ðis noteikums attiecas. Noteikumi, piemçram, tie paði noteikumi, viòi vçlas mainît, bet ir vçrts izvairîties no paðiem finansiâlajiem sodiem, jo ðajâ jautâjumâ dabiski trûkst zinâðanu. Personîgi es ieteiktu jums pârbaudît noteikumus pirms ðî gada. Tas pasargâs daudzus nodokïu maksâtâjus no pçkðòiem izdevumiem. Pateicoties tagadnei, mçs spçsim pastâvîgi kontrolçt savu uzòçmumu, izdevumus un ieòçmumus. Tajâ paðâ gadâ, lai nodroðinâtu pierâdîjumus, bija spçkâ noteikumi, kas paplaðinâja to nozaru grupu, kas reìistrç peïòu, izmantojot fiskâlâs ierîces. Iespçjams, ka mçs bûsim pârsteigti, bet tie bûs visi mûsu transportlîdzekïu pakalpojumi, proti, riepu nomaiòa, tehniskie remontdarbi un atsauksmes, kâ arî juridiskie, gastronomiskie un kosmçtiskie pakalpojumi.