Apicrbu rathotajs haga

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir radîjuði pârvietoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja ðaurâkajâ brîdî, un visa lieta kïuva neierobeþota. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja nelielus un gaiðus audumus no lieliem, krâsainiem krâsas, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki atbildes rezultâtâ, kas radîja tamborçjumu. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm, kâ arî blûziòu ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs skaistas kâzu kleitas izsole, kas radîta arî jaunai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika pârdotas arî daudzas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no pçdçjâs pârdoðanas, tiks noteikti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un bagâtîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir izmantojuði savus rezultâtus pârdoðanai, un, ja izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums noteiktâ rûpnîcâ.Kompânijas pârstâvis stâstîja, ka modernâkâ kolekcija tiks nodota biroju telpâs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums ir paredzçts, lai atvçrtu datoru tirdzniecîbu, kurâ bûtu redzamas kolekcijas, kas atðíiras no stacionârajâm sistçmâm.Mûsu apìçrbu zîmols ir oriìinâls starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ galvenokârt daudzi no labâkajiem ðuvçjiem, ðuvçjiem un arhitektiem. Katru reizi, kad ðis zîmols mâca kolekcijas, sazinoties ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm nopietnas atzinîbas, ka arî pirms veikala atvçrðanas no rîta viòi ir gatavi ierasties rindâ. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma sekas jau daudzus gadus bauda patçrçtâji, arî ðajâ jomâ, kâ citur. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un kuras cenðas padarît galus par augstâko cenu.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs