2015 gada kases pienakums

Paðlaik mûsu valstî ir tâdi noteikumi, ka pat frizierim, zobârstam vai kosmetologam jâspçj reìistrçt kases aparâtus. Nav jçgas, tas ir, ðîs receptes ir draudzîgas vai nç, jums ir jâiegâdâjas ðâda ierîce. Pretçjâ gadîjumâ naudas soda vai lielâkas nodokïa maksâðanas dçï sagaidâmas nepatîkamas sekas. Tâpçc katram investoram ir jâsaòem summa. Un kâdi bûs fiskâlie kases aparâti daþâdiem uzòçmçjiem?

Vienas bankas kaseVispopulârâkais vietçjâ tirgû pieejamâ kases aparâta veids ir viena kase. Ðâdiem rîkiem ir cerîba vienoties ar daþâdâm ierîcçm, starp tiem, kas nav saderîgi ar lîdzsvaru, datoru vai kodu lasîtâju. Diemþçl, lai gûtu peïòu no pçdçjâ aprîkojuma veida, ir nepiecieðama skaidras naudas programma, kas adresçta visiem kases aparâtiem. Tâpçc pagâjis kâds laiks, kad jauni standarti un iekârtas no vairâkiem pievilcîgiem mçbeïu raþotâjiem spçs sadarboties ar citiem. Ir vçrts apsvçrt, vai mums patieðâm ir vajadzîgas ðâdas iespçjas - atbilstoðais fiskâlais kases aparâts arî izârstç bez tiem, un, protams, maksâ mazâk.

avots:

Portatîvie kases aparâtiCita veida kases aparâts ir portatîvie kases aparâti. Viòu galîgais trûkums, protams, ir spçja brîvi pârvietoties no vienas vietas uz otru. Ðâdu mobilitâti novçrtçs taksometru vadîtâji, kuriem jâizmanto kases aparâti. Ar vienkârðu lietojumu palîdzîbu ðîs ierîces tiek izgatavotas, lai varçtu spçlçt gandrîz visos apstâkïos. Augsta vai zema temperatûra, daudz augsts mitrums - ar paðreizçjiem pârnçsâjamiem kases aparâtiem ir jârisina. Visbieþâk tie ir izgatavoti no gumijas vai silikona, kas novçrð nevçlamu iekðçjo sistçmu applûðanu. Bruòotais dizains mazina lietoðanas kvalitâti, lai gan tas ir tikai neliela neçrtîba, kam piemît plaðs pârnçsâjamo lietojumu klâsts.

Lielas tirdzniecîbas vietasLieliem tirdzniecîbas vietâm ar ârkârtîgi augstu dienas apgrozîjumu iepriekð minçtie risinâjumi nav pietiekami. Tâpçc tika izveidoti sistçmas kases aparâti. Tie ir saderîgi ar datoru un citâm íermeòa valûtâm. Un viòi rîkojas ar ârçjâm ierîcçm bez problçmâm. Jaunâkie tirgû atvçrtie modeïi ir datoru kases aparâti. Tâ ir pçdçjâ datora un finanðu printera saistîba. Visbieþâk redzamie tiek patçrçti lielveikalos, savukârt to funkcionalitâte ir atkarîga no izmantotâs kases programmas.Visiem uzòçmçjiem piemçrots kases aparâts bûs kaut kas cits, tâpçc tas nedos pienâcîgu aprakstu, kas ir vislielâkais.